banner

Birdmark Manual Uploading for Colour Marks

Birdmark 手动上传彩色标识记录

Birdmark Manual Uploading for Colour Marks

カラーマークのバードマークマニュアルアップロード

Birdmark Manual Uploading para sa Kulay MarkaIf desired, you can download a CSV template and fill out the data there. This can be useful when wanting to upload a large amount of data at once, or if you are very familiar with the upload process already.

如果需要,您可以下载CSV模板并在其中填写数据。 当您想一次性上传大量数据,或者如果您已经非常熟悉上传过程时,手动上传更方便.

If desired, you can download a CSV template and fill out the data there. This can be useful when wanting to upload a large amount of data at once, or if you are very familiar with the upload process already.

Kung nais mo, maaari mong i-download ang isang CSV template at punan ang datos doon. Ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang kapag nais na i-upload ang isang malaking halaga ng data nang sabay-sabay, o kung ikaw ay pamilyar na sa upload proseso na.

Once ready, upload the CSV to submit to Birdmark where your data will be sent for verification. You will receive a response on your submission within 72-hours. Your observations will be added to the Birdmark database.

如果需要,您可以下载CSV模板并在其中填写数据。 当您想一次性上传大量数据,或者如果您已经非常熟悉上传过程时,手动上传更方便.

Once ready, upload the CSV to submit to Birdmark where your data will be sent for verification. You will receive a response on your submission within 72-hours. Your observations will be added to the Birdmark database.

Kapag handa na, i-upload ang CSV upang isubmit sa Birdmark kung saan ipadadala ang iyong data para sa verification. Ikaw ay tatanggap ng tugon sa iyong isinubmit sa loob ng 72-oras. Ang iyong mga obserbasyon ay idaragdag sa database ng Birdmark.

Upload a filled in CSV template file:

上传填写完毕的CSV模板文件:

Upload a filled in CSV template file:

Mag-upload ng napunan sa CSV template file: